Glemt Passord?

Lover, forskrifter og standarder

Arkivverket er tilsynsmyndighet for kommunene og alle offentlige arkiver iht arkivlovgivningen. Arkivverket tar imot og tilgjengeliggjør eldre og avsluttede statlige arkiver i egne arkivdepot. Kommuner inngår ikke i denne ordningen og er selv ansvarlige for å etablere egne depot for eldre og avsluttede arkiver. Det gjelder både digitale og analoge arkiver.

Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Her finnes bl.a. alle opplysninger om  krav til elektroniske arkiver, godkjente formater osv.  Forskriftens kap IV omhandler bevaring og kassasjon og dette kapittelet trådte i kraft 01.02.2014. Den definerer minimumskravene for hva kommunene må bevare.  Riksarkivaren har utgitt veileder (udatert) til kap. IV med råd til kommuner i forhold til bevaring og kassasjon.  I forbindelse med ny personvernlovgivning i 2018 har Arkivverket presisert at bevaringsplikten i arkivloven fortsatt går foran personvernet. Se dump av artikkel:

.

NOARK-standarden fra Arkivverket

EPJ-standarden fra Direktoratet for e-helse

Stortingsmelding om Arkiv 9 nov.2012

Riksarkivarens yrkesetiske retningslinjer for arkivarer 

I forbindelse med kommunereform og sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2020 er veiledning fra Arkivverket benyttet.

Lenker til de mest sentrale lover og forskrifter for arkivarbeidet i kommunen: