Glemt Passord?

Reglement - arkivdepot for analoge og digitale arkiver

Kristiansand kommune har ansvar for egne arkiver for nå- og ettertid. I forhold til avsluttede arkiver er det etablert et arkivdepot der både analoge og digitale overføres etter hvert som disse defineres som historiske. Interkommunalt arkiv Vest-Agder IKS  (IKAVA) eies av alle kommunene og Fylkeskommunen i Vest-Agder. 

Depottjenesten er ansvarlig for å holde oversikt og kontroll med avlevert materiale, men kommunen eier fortsatt arkivene. Innbyggere kan henvende seg til IKAVA for å få innsyn i de avleverte arkivene. Dersom forespørsler gjelder opplysninger fra personarkivene søker IKAVA fram de aktuelle dokumentene, men det er kommunen som eier av arkivet som gjennomgår og sender ut de aktuelle dokumentene til den som har utbedt disse.  

Kommunen har mulighet til kjøpe tjenester hos IKAVA, både ordning og katalogisering av uryddede arkiver og digitalisering av eldre arkiver. Som en del av den daglige driften driver IKAVA aktiv formidling til for eksempel skoler og skriver artikler i media ut fra opplysninger som finnes i kommunens arkiver.

IKAVA IKS - selskapsavtalen  

Se eget punkt om depottjenestens ansvar der det vises følgende 

De mest sensitive personregistrene skal avleveres til Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder normalt senest 10 år etter at de har gått ut av bruk. Det avleverte materialet skal være renset og arkivbegrenset. Det skal også være listeført, slik at det går fram hvilke personer materialet omfatter. For nærmere regler for avlevering av personregister, se: