Utskriftsvennlig versjon

Unntatt offentlighet - lovhenvisning

Unntatt offentlighet - bruk av paragrafer

Hovedansvaret for offentlighetsvurdering og gradering av saker og dokumenter ligger hos saksbehandler. Arkivtjenesten kommer med forslag til graderingskode. Saksbehandler vurderer forslaget og eventuelt endrer til riktig kode.

 Hovedregelen for unntak fra offentlighet finnes i offentlighetslovens §2: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.

Alstahaug kommune praktiserer meroffentlighet, noe som betyr at kommunen i størst mulig grad skal tilstrebe offentlighet og allment innsyn i kommunens saksdokumenter. Allment innsyn skal derfor også vurderes for dokumenter der offentlighetsloven gir en mulighet for unntak.

Det er administrasjonssjefen som har det formelle ansvaret for praktisering av offentlighetsloven, det praktiske ansvaret er delegert til den enkelte saksbehandler. For at kommunens praktisering av offentlighetsloven skal bli så sikker som mulig, kan arkivtjenesten likevel gjøre en offentlighetsvurdering i forbindelse med journalføringen, og eventuelt foreslå unntak med henvisning til gjeldende lovverk. Saksbehandler plikter i et hvert tilfelle å vurdere offentlighet, og rette opp eventuelle mangler i journalen. På denne måten sørger kommunen for en god kvalitetssikring av praktiseringen av offentlighetsloven.

Alle unntak fra offentlighet må hjemles i lov.

Innsyn

Kommunen gir innsyn i postjournal etter reglene i offentleglova kapittel 2, §§ 3 -12. ESA produserer daglig en offentlig journal.

Administrative enheter som bruker fagsystem, for eksempel i Visma har ansvar for å produsere og tilgjengeliggjøre postliste, jfr reglene i arkivforskriften § 2-7, andre ledd:

"Er det ikkje mogleg å registrere eit dokument utan å røpe opplysningar som er undergitt lovheimla teieplikt, eller som allmenta elles ikkje kan krevje, kan det nyttast nøytrale kjenneteikn, utelatingar eller overstryking på den kopien eller utskrifta av journalen som allmenta kan krevje innsyn i. Heil utstryking av ei innføring kan berre nyttast dersom det er nødvendig for ikkje å røpe opplysningar som er undergitt lovheimla teieplikt."

Gradering

Ved unntak fra offentlighet skal det registreres graderingskode på saksnivå eller på journalpostnivå i sak- og arkivsystemet. Standard graderingskode er U (unntatt fra offentlighet).

Dersom arkivtjenesten er usikker på om et dokument skal unntas offentlighet, registreres graderingskode XX (midlertidig sperret). Saksbehandler påfører da den endelige graderingskoden i systemet.

Hjemmelsreferanser for å unnta dokumenter fra offentlighet

Denne siden viser i tabellen nedenfor sentralt regelverk som ledere og saksbehandlere bruker for å unndra dokumenter fra offentlighet. Lovene finner du i sin helhet på Lovdata. Du finner også en snarvei til Sivilombudsmannen sin hjemmeside her i tilfelle du har behov for å sjekke uttalelser fra denne instansen.

Forkortelser:

Bvl-Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100.

Fvl.-Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00.

Hlsregl.-Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) av 18. mai 2001 nr. 24.

Offl.-Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006 nr. 16.

Sotjl-Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) av 13.desember 1991 nr. 81.

     

 Det må sjekkes hvorvidt enheter som bruker fagsystem produserer postlister

UNNTAK:

Hjemmelsreferanse

 

… for saker som behandles etter rettspleielovene ----------jfr. Offl. § 2

Henv. til Offl. § 24 2.ledd

 

… for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt

Særlover går over fvl, men fvl kan i tillegg føres i på.

 

Må henvise til aktuell lov i tillegg til offentlighetsloven.

 

1)noens personlige forhold

Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.1

 

Offl. § 13 jf. Hlsregl. §15

 

Offl. § 13 jf. Bvl §6-7

 

Offl. § 13 jf. Sotjl §8-8

 

2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning å hemmeligholde for den som opplysningen angår.

Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.2

 
 

… om sladding gir misvisende bilde av saken eller unntatte opplysninger utgjør vesentlige deler av dokumentet

Hele dokumentet kan unntas

 

Offl. § 12

 

… for personalsaker

Offl. § 23 1. ledd jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.1

 

… for dokumenter utarbeidet:

Offl. § 14

 

- for intern saksforberedelse

 

- av andre organer for intern saksforberedelse av :

Offl. § 15

 

a) av et underordnet organ

 

b) av særlige rådgivere eller sakkyndige

Offl. § 15

 

… for dokumenter som gjelder innhenting av dokumenter for

Offl. § 16

 

intern saksforberedelse

 

… Kan unntas pga dokumentets innhold:

     

 

- Offentliggjøring ville skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter/ internasjonale organisasjoner

Offl. § 20 eller 21

 

- Er påkrevd av hensyn til:

Offl. § 23 1. ledd

 

-økonomi-,lønns- eller personalforvaltning

 

-en forsvarlig gjennomføring av økonomiske rammeavtaler med

Offl. § 23 2. ledd

 

næringslivet

 

- fordi offentlighet ville motvirke offentlige kontroll- eller

Offl. § 24 1. ledd

 

reguleringstiltak eller andre nødvendige pålegg eller forbud,eller medføre fare for at de ikke kan gjennomføres

 

-Unntak for dokument i sak om ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste (ikke søkerliste)

Offl. § 25

 

- Unntak for dokument som inneholder anmeldelse, rapport o.a dokument om lovovertredelse

Offl. § 24 2. ledd

 

- Eksamensbesvarelse el.l. prøve og innlevert konkurranseutkast e.l.

Offl. § 26 1. ledd

 

… Utvidet unntak for andre dokumenter i en sak som kan gi misvisende bilde av denne, og hvor tidligere dokumenter er unntatt. Tilleggskrav om at samfunnsmessige eller private interesser blir skadelidende

Hele saken kan unntas

 

Offl. § 12

 

… er påkrevd fordi offentlighet:

Offl. § 24 3. ledd

 

-vil lette utføringen av straffbare handlinger og

 

-kan medføre påføring av skade på deler av miljøet som er særlig utsatt eller som er truet av utryddelse.

 

… der det overveiende antall dokumenter /hele saksområder etter offvl. §§ 13 kan unntas offentlighet. Se forskrift til offentlighetsloven av 14.02.85 nr. 351 – kap. V og VI - Gjelder hele journaler og de underliggende dokumenter

Offl. § jf. forskr. Kap. V eller VI med gjeldende §'er og underpunkter. (spesifiser!)

 

Benyttes i sjeldne tilfeller. Det kreves at tidspunkt for opphør registreres eller konsekvent tas opp til vurdering ved forespørsel:

     

 

...Utsatt offentlighet i særlige tilfeller, kort unntakelse til saken er avgjort

Offl. § 5

 

I tillegg benyttes også disse i (fylkes-)kommunal forvaltning:

Begrenset, konfidensielt eller hemmelig etter sikkerhetsloven. H.h.v.kode B, K og H med rangering der B er lavest og H er strengest

Offl. § 13 jf. Sikkerhetsinstruksen

Fortrolig og strengt fortrolig etter beskyttelsesinstruksen.

Offl. § 13 jf. beskyttelsesinstruksen

H.h.v.kode F og SF med rangering der F er lavest og SF er strengest

De unntaksreglene som organet benytter skal beskrives i organets saksbehandlersystem. Anvendelsesområdet for unntakene (i venstre kolonne ovenfor) legges inn her i eget felt med samme navn. Noen av de minst brukte henvisningene ovenfor er ikke plassert i egen linje her. I et saksbehandlersystem må de legges inn som egne valg med skille mellom de ulike paragrafer med underpunkter, også etter offvl.§11 og sikkerhets-/ beskyttelsesinstruksen. Det gjelder for de unntaksreglene som organet benytter.

Lov:

§§:

Lovtekst/forklaring/Merknad:

Off.l.

§ 2

Saker som behandles etter rettspleielovene

Off.l.

§ 5

Utsatt offentlighet i særskilte tilfeller

Off.l.

§ 14

Unntak dokument til interne saksforberedelser

Off.l.

§ 13, jf. fvl. §13.1

Unntak for noens personlige forhold

Off.l.

§ 13, jf. fvl. §13.2

Unntak for drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Off.l.

§ 20

Unntak vedrørende rikets sikkerhet

Off.l.

§ 23.1

Unntak av hensyn til økonomi-, lønns og personalforvaltning

Off.l.

§ 23.2

Unntak av hensyn til økonomiske rammeavtaler med næringslivet

Off.l.

§ 23.2 jf. fvl. §19b

Bedrifters "tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og berekninger og forretningshemmeligheter" bl.a. i kontraktsinngåelser med kommunen eller andre saksbehandlingsprosesser hvor kommunen kommer i kontakt med slik informasjon.

Off.l.

§ 24

Unntak for å sikre kontroll- eller reguleringstiltak

Off.l.

§ 25

Dokument i sak om ansettelse/forfremmelse

Off.l.

§ 24.2

Anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse

Off.l.

§ 26.1

Eksamensbesvarelse og konkurranseutkast

Off.l.

§ 24.3

Unntak der opplysningene vil lette utføring av straffbare handling

Laster...